Dodatek energetyczny 2014. Od 1 stycznia 2014 dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy przewidziany jest także dodatek energetyczny.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Dodatek energetyczny 2014: sprawdź, czy dostaniesz dodatek energetycznyNa podstawie nowej definicji "odbiorca wrażliwy energii elektrycznej", wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), od 1 stycznia 2014 r., osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Odbiorcą wrażliwym jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość limitu wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał prezydent miasta w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej " Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Pierwsze obwieszczenie, określające wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od stycznia do kwietnia 2014 r., zostanie ogłoszone do dnia 30 listopada 2013 r. w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".

Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 21, w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - telefon: (32) 295 67 69.

Wiadomości

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!