Przebudowany Potok Mąkołowski spełnił swoją rolę podczas powodzi Przebudowany Potok Mąkołowski spełnił swoją rolę podczas powodzi

Przebudowany Potok Mąkołowski spełnił swoją rolę podczas powodzi. Zalania terenów ograniczyły się do terenów łąk i pól przewidzianych na etapie projektowania (© Fot. RCGW )

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Celem realizowanego w Tychach projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy do wymagań Polski i Unii Europejskiej

Intensywne opady majowe były pierwszym poważnym sprawdzianem dla budowanego systemu kanalizacyjnego oraz modernizowanych rowów i potoków w Tychach. Okazało się, że system się sprawdza nawet w tak trudnych warunkach.

Budowa systemu rozdzielczego kanalizacji oraz modernizacja rowów uchroniła po części Tychy przed powodzią. - Po zagrożeniu powodziowym obserwujemy wzrost zainteresowania wśród mieszkańców podłączeniem do kanalizacji deszczowej nawet na terenach rolniczych - podkreśla Prezes Zarządu RCGW S.A. w Tychach mgr inż. Zbigniew Gieleciak.

Na skutek ówcześnie panujących warunków pogodowych w wielu miejscach Tychów stwierdzono podtopienia. Wynikało to z intensywnych opadów deszczu, a co za tym idzie - wysokiego poziomu wód występujących w rzekach (Mleczna, Gostynia), wszystkich potokach (Tyski czy Mąkołowski), a także w lokalnych rowach. Wysoki poziom wód w wymienionych ciekach powodował zamykanie tzw. klap zwrotnych, czyli zabezpieczeń znajdujących się na wylotach kanalizacji deszczowej, dzięki którym uniknięto efektu cofki - czyli zalania kanalizacji i posesji do niej podłączonych wodami z cieków.

W czasie przechodzenia fali powodziowej Oczyszczalnia ścieków Urbanowice zagrożona była zalaniem przez rzekę Gostynię. Woda przesiąkała pod wałami, ale najpoważniejszym zagrożeniem była cofka przez kanał awaryjny oraz kanał odpływowy z oczyszczalni. Dzięki zaangażowaniu pracowników oczyszczalni udało się ją uratować przed zalaniem. Uszkodzony został kanał awaryjny, lecz doświadczenie zdobyte podczas tej powodzi pozwoli zabezpieczyć oczyszczalnię przed takim zagrożeniem w większym stopniu.

Na uwagę zasługuje fakt, że oczyszczalnia ścieków w Tychach ze względu na przeprowadzone inwestycje była i jest w stanie przyjąć i oczyścić potężne napływy powodziowe. Zastosowanie urządzeń rezerwowych, pełna gotowość pracy i ich bezawaryjność spowodowały, że poniesione straty są minimalne (częściowe zniszczenia kanału awaryjnego poza terenem oczyszczalni). Posiadane stacjonarne i przewoźne agregaty prądotwórcze gwarantują także, że nawet w przypadku braku zasilania w takich sytuacjach oczyszczalnia nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

System kanalizacji sanitarnej i deszczowej wybudowany w ramach projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" został uruchomiony dla większości dzielnicy Stare Tychy, Czułów i Wilkowyje. W pozostałych dzielnicach objętych Projektem, w których kanalizacja nie istniała, prowadzone były jeszcze roboty budowlane lub trwa przekazywanie kanalizacji do użytkowania. Występujące w Czułowie i Mąkołowcu lokalne podtopienia związane były z intensywnymi opadami deszczu, ale przede wszystkim z faktem, iż do dnia dzisiejszego większość mieszkańców nie dokonała uporządkowania rozdziału ścieków na swoich posesjach, co spowodowało przeciążenie istniejących kanałów. W przypadku wykorzystania kanalizacji ogólnospławnej jako kanalizacji sanitarnej podczas intensywnych deszczy następuje przeciążenie tej kanalizacji, co powoduje lokalne wylewanie ścieków oraz niewydolność pompowni ścieków. Jedynym rozwiązaniem eliminującym tego typu zagrożenia jest wzrost świadomości wśród mieszkańców miasta oraz zintensyfikowanie rozdziału ścieków na nieruchomościach prywatnych.

Warto podkreślić, że już wiele zrobiono, żeby powodzie nie były zagrożeniem dla miasta i jego systemu wodno-kanalizacyjnego.

Bardzo ważna okazała się przebudowa rowów i potoków zapewniająca niezawodny odbiór wód deszczowych z zamkniętych systemów kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie terenów przyległych przed zalaniem, a dzięki symulacjom przeprowadzonym podczas fazy projektowania można wyznaczyć tereny potencjalnie zalewowe.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!