Barbara Olewińska-Matusik kierowniczka laboratorium w Ch-ŚPWiK Barbara Olewińska-Matusik kierowniczka laboratorium w Ch-ŚPWiK

Barbara Olewińska-Matusik kierowniczka laboratorium w Ch-ŚPWiK (© Fot. Arc Ch-ŚPWiK)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Rozmowa z Barbarą Olewińską-Matusik kierowniczką laboratorium w Ch-ŚPWiK

Przyznanie laboratorium certyfikatu akredytacji to ważne wydarzenie?

Przyznanie certyfikatu PN EN ISO/IEC 17025:2005 przez Polskie Centrum Akredytacji było bardzo ważnym wydarzeniem dla Chorzowsko-Świetochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dzięki pełnemu zrozumieniu ze strony zarządu uzyskaliśmy niezbędne środki w celu osiągnięcia właściwego poziomu badań i spełnienia wymaganych standardów w zakresie wyposażenia technicznego oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu.

Procedura i przygotowania do uzyskania certyfikatu to skomplikowany proces?

Jest to długotrwały i pracochłonny proces, wymagający pełnego zaangażowania całego zespołu. Mocno wspierał nas w tym zarząd spółki, który podjął decyzję o rozpoczęciu procesu akredytacji. Realizacja zadania rozpoczęła się od szkoleń pracowników, przygotowania obszarów laboratorium do technicznych wymagań zawartych w dokumentach PCA , normach przedmiotowych oraz równolegle tworzenia dokumentów systemu zarządzania, w tym m.in.: księgi jakości, instrukcji systemowych, procedur ogólnych, walidacji metod badawczych. Te wszystkie przeprowadzone działania zostały następnie poddane ocenie PCA.

Co uzyskanie certyfikatu oznacza dla kontrahentów korzystających z usług laboratorium, dla odbiorców wody, której jakość jest w nim badana?

W oparciu o przyznany certyfikat Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie decyzją z dnia 10 czerwca 2010 r. zatwierdził system jakości prowadzonych badań wody Laboratorium Ch-ŚPWiK. Powyższe zatwierdzenie oznacza możliwość pobierania oraz wykonywania badań próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia.

Jednym z podstawowych zadań Ch-ŚPWiK jest m.in. dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia. Do laboratorium właśnie należy stała kontrola parametrów jakościowych wody dostarczanej klientom Ch-ŚPWiK. Certyfikat potwierdza rzetelność, wiarygodność oraz obiektywizm świadczonych usług, na podstawie których - w zakresie akredytowanych metod ścieków - mogą być podejmowane decyzje w zakresie środowiska. Myślę, że dla naszych klientów jest ważne, iż posiadanie akredytacji przez laboratorium, oznacza, że wyniki naszych badań są honorowane przez inne laboratoria oraz instytucje badające jakość wody i ścieków.

Czy laboratorium pracuje tylko na rzecz Ch-ŚPWiK, czy ma również innych klientów?

Poza klientami wewnętrznymi firmy, obsługujemy również klientów zewnętrznych w zakresie pobierania próbek wody, ścieków, osadów, badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody, badań fizykochemicznych ścieków oraz badań fizykochemicznych i mikroskopowych osadów. Stosowane w laboratorium metodyki badawcze oparte są na aktualnych rozporządzeniach dotyczących jakości wody i ścieków. Obecne możliwości badawcze laboratorium to oznaczanie prawie 50 parametrów. Jednak ciągle rozwijamy działalność, dostosowując się do zmieniających się wymagań klientów oraz aktów prawnych.

W dzisiejszych czasach dobre funkcjonowanie bez certyfikatu jest możliwe?

Uważam, że akredytacja laboratorium badawczego to obecnie standard pozwalający na zaistnienie na rynku usług badawczych, do którego należy dążyć, jeżeli myśli się perspektywicznie.

Na rynku jest konkurencja między laboratoriami?

Tak i to duża. Laboratoria, zabiegając o klientów ,dążą do rozwoju, zdobywają akredytację. Uzyskanie certyfikatu akredytacji to oprócz kosztów poniesionych na jego uzyskanie, także mnóstwo pracy włożonej w jego realizację. Dla przedsiębiorstwa i laboratorium akredytacja to duży prestiż.

Czy zasady działania, organizacja pracy laboratorium po uzyskaniu certyfikatu i w trakcie trwania procesu akredytacji bardzo się zmieniły? Teraz wszystko jest bardziej uporządkowane, lepiej zorganizowane?

Proces akredytacji i wdrożenie systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025 wymuszały na laboratorium uporządkowanie wszystkich obszarów działalności. System zarządzania wymaga dobrej organizacji pracy, pomaga w funkcjonowaniu laboratorium zarówno na etapie planowania, jak i realizacji zadań.

Pracownicy podchodzili z entuzjazmem do certyfikacji, czy z rezerwą, obawami?

Początki były trudne, ale szkolenia w zakresie systemu zarządzania, prowadzone przez audytorów zewnętrznych, zarówno dla nas, jak i kierownictwa przedsiębiorstwa, przybliżały do tej tematyki, pomagały nam w przyswojeniu nowej wiedzy, nowych procedur. Pomocne dla nas było także to, że zdobycie akredytacji było wspólnym celem, laboratorium i kierownictwa Ch-ŚPWiK. Uzyskanie certyfikatu to efekt pracy zespołowej. Każdy z pracowników ma w tym swój udział.

Certyfikat przyznawany jest na jakiś określony czas?

Polskie Centrum Akredytacji przyznaje go na cztery lata. Jednak co roku przeprowadzana jest ocena podmiotu przez PCA pod kątem spełnienia wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025 oraz określenia, w jakim stopniu laboratorium doskonali swoje usługi. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, certyfikat może zostać cofnięty. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie wysokiego standardu świadczonych usług oraz ciągłe doskonalenie, poprzez np. wprowadzanie nowych metod badawczych, w celu spełnienia zmieniających się oczekiwań klienta.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!