reklama

Dąbrowa G: Nowe rozporządzenie prezydenta miasta. Kto może mieć dostęp do informacji publicznej

PAS
W mieście weszły w życie nowe zasady udzielania informacji publicznej. Zobaczcie, kto i kiedy, zgodnie z nowym zarządzeniem prezydenta miasta, może teraz uzyskać dostęp do takich właśnie danych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1550.2013

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 8.03.2013 r.

Zasady udzielania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

§ 1

Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczególności prawo do:

1. Udostępnienia informacji o:

a) organach gminy i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich zadaniach i kompetencjach,
b) zadaniach gminy, sposobie ich realizacji oraz efektach działań,
c) instytucjach i jednostkach organizacyjnych gminy, ich strukturze

i organizacji,
d) majątku gminy,
e) programach, planach i projektach Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

2. Wstępu na sesje Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i posiedzenia jej komisji.
3. Wglądu do dokumentów publicznych.
4. Kopiowania dokumentów urzędowych.
5. Uzyskania wyciągów lub odpisów.
6. Uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
7. Przesłania informacji publicznej pocztą elektroniczną lub przeniesienia jej na powszechnie stosowany nośnik.
8. Uzyskania informacji do jej ponownego wykorzystywania.

§ 2

1. Udostępnieniu podlegają informacje wynikające z działania organów gminy oraz wykonywania zadań publicznych przez gminę i jej jednostki.
2. Dokumentami publicznymi, które podlegają udostępnieniu są w szczególności:
a) protokoły sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
b) protokoły posiedzeń komisji Rady Miejskiej,
c) uchwały organów gminy,
d) statuty i regulaminy organizacyjne Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
e) dokumentacja przetargowa, zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759

z późn.zm.),
f) zestawienia i sprawozdania, w tym finansowe i statystyczne.

3. Dokumentów wymienionych w ust. 2 nie udostępnia się w zakresie, w jakim naruszałoby to zapis § 3 niniejszych zasad.

§ 3

Nie udostępnia się w szczególności:

1. Dokumentów, których udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
2. Dokumentów zawierających dane indywidualne i dane osobowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (tekst jednolity z 28 maja 2012r, poz. 591, z późniejszymi zmianami).
3. Dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową, ubezpieczeniową itp..
4. Dokumentów zawierających informacje objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
5. Dokumentów dotyczących spraw objętych toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym lub karnym, z wyjątkiem osób pełniących funkcje publiczne
w zakresie tych zadań lub funkcji.
6. Dokumentów w trakcie opracowywania, będących projektami wewnętrznych aktów prawnych lub decyzji, jeżeli ich przedwczesne udostępnienie mogłoby spowodować zakłócenie toczącego się postępowania.
7. Dokumentów, które objęte są tajemnicą na podstawie innych przepisów, niż określone w punktach 1 – 6 niniejszego paragrafu.

§ 4

Uzyskiwanie informacji publicznej następuje poprzez:

1. Ogłaszanie informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wykładanie oraz zamieszczanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej.
3. Udostępnienie w formie ustnej bez pisemnego wniosku.
4. Udostępnienie na pisemny wniosek.
5. Bezpośredni wgląd do wskazanego dokumentu w wydziale/komórce równorzędnej, w której dokument jest przechowywany. Przeglądanie dokumentów i sporządzanie z nich notatek odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w obecności pracownika wyznaczonego przez osobę upoważnioną do udostępnienia dokumentów (pracownik może na życzenie wnioskodawcy wykonać kserokopie wskazanego dokumentu).
6. Przeglądanie dokumentów w komputerze zainstalowanym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego:
- zbioru uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, protokołów sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
- internetowych stron Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

§ 5

1. Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów publicznych są naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek równorzędnych.
2. Osoby wymienione w ust. 1, mogą upoważniać każdorazowo podległych im pracowników do udzielania informacji publicznej.
3. Informację będącą informacją publiczną w formie odpowiedzi ustnej, może udzielić zainteresowanemu każdy pracownik Urzędu Miejskiego, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

§ 6

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz
o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 7

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób
i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona zgodnie z wnioskiem, należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie

o udostępnienie informacji umarza się.

§ 8

Informacje publiczne udostępniane pisemnie, mają być oznaczone danymi określającymi:

1. Podmiot udostępniający informacje.
2. Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść.
3. Tożsamość osoby, która udostępniła informację.
4. Datę udostępnienia informacji.
5. Informację, kto może udzielić dodatkowych informacji.

§ 9

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być składane:
- w sekretariatach Prezydenta Miasta lub jego zastępców,
- w Punkcie Informacyjnym – BOI,
- w wydziałach Urzędu Miejskiego.
2. Wnioski podlegają rejestracji.

§ 10

1. Centralny rejestr wniosków udostępnienia dokumentów publicznych zwany dalej „rejestrem centralnym”, prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Każdy wniosek jest rejestrowany w „rejestrze centralnym” i przekazywany do realizacji do merytorycznego wydziału. Jeżeli do udzielenia odpowiedzi wymagana jest informacja z więcej niż jednego wydziału Urzędu Miejskiego, wniosek jest kserowany i dekretowany na wydziały, których wniosek dotyczy.
3. Odpowiedzi na wniosek udziela wydział Urzędu Miejskiego, do którego wniosek został złożony, na podstawie odpowiedzi z wydziałów, których wniosek dotyczył.
4. Kopia odpowiedzi na złożony wniosek pozostaje w dokumentach wydziałowych, a kserokopia jest przekazana do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do pracownika prowadzącego „rejestr centralny”,

w celu rejestracji daty odpowiedzi i archiwizacji dokumentu.
5. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji publicznej wpływa drogą elektroniczną, wniosek oraz odpowiedź, po wydrukowaniu, przekazywany jest do Pełnomocnika Ochrony w celu rejestracji, archiwizacji oraz repozytorium

w BIP.
6. Rejestr może być prowadzony manualnie lub informatycznie.

§ 11

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania, o którym mowa w § 7, ust. 2 niniejszych zasad o udostępnienie informacji, następują w drodze decyzji.
2. Do decyzji stosuje się przepisy KPA, z tym że:
- odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni,
- uzasadnienie decyzji zawiera imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

§ 12

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia,
w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, inny niż pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

§ 13

1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.
2. Za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania można nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej dla ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

§ 14

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.

§ 15

Pracownicy udzielający informacji publicznej nie są obowiązani do opracowywania,

w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

§ 16

Udostępnianie informacji publicznej do jej ponownego wykorzystywania odbywa się na tych samych zasadach jak udostępnianie informacji publicznej na pierwotne publiczne cele.

§ 17

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się poprzez:
1. Udostępnienie na stronie BIP.
2. Udostępnienie w sposób określony w § 4, pkt 2, 5, 6 zarządzenia.
3. Przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (załącznik nr 2 do Zarządzenia).

§ 18

1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej do jej ponownego wykorzystywania, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwianie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

60 sekund biznesu: W Polsce sięgajmy po rzeczy polskie

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3