Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Kto powinien zostać prezydentem Dąbrowy Górniczej? Oddaj głos na swojego kandydata! [WYBORY 2018]

  Regulamin plebiscytu „Kto powinien zostać prezydentem w Dąbrowie Górniczej?”


  § 1
  Postanowienia ogólne

  Plebiscyt „Kto powinien zostać prezydentem w Dąbrowy Górniczej?” organizowany jest przez „Polskapresse” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203 Sosnowiec, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

  Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania kandydata na prezydenta w Dąbrowie Górniczej, który zdaniem głosujących powinien wygrać. Wybierają Czytelnicy mediów organizatora. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „naszemiasto.pl”.

  § 2
  Uczestnicy plebiscytu

  1. Kandydaci biorący udział w plebiscycie, to kandydaci zgłoszeni na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Redakcja zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy kandydatów, którzy nie znajdą się na ostatecznej liście PKW.
  2. Organizator informuje, że dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami w celu przeprowadzenia plebiscytu. Administratorem zbioru danych osobowych jest „Polskapresse” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203 Sosnowiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie oraz, że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

  § 3
  Zasady wyłaniania laureatów i głosowania

  I. Głosowanie w plebiscycie „Kto powinien zostać prezydentem w Dąbrowie Górniczej?” rozpoczyna się 12 października 2018 roku. Tego dnia na stronie internetowej naszemiasto.pl ukażą się kandydatury. Każdemu kandydatowi zostanie przyporządkowany kolejny numer.

  Za pomocą strony internetowej

  Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 12 października 2018 roku do 19 października 2018 r. 11.59.59 na następujących warunkach.:
  uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto,
  uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
  poprzez kliknięcie na przycisk „TAK” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie,
  jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 na jednym koncie uczestnika, oddanych za pośrednictwem jednego adresu IP komputera.

  Za pomocą Facebook'a

  Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 12 października 2018 roku do 19 października 2018 r. do godz. 11.59.59 na następujących warunkach.:
  uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto na FB,
  uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie naszemiasto.pl,
  warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  poprzez kliknięcie na przycisk „TAK” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie,
  jedno kliknięcie to 5 głosów w plebiscycie na daną kandydaturę,
  dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB,
  Termin przyjmowania głosów upływa 19 października o godz. 11:59:59.

  § 4
  Wyniki plebiscytu

  1. Wyniki plebiscytu będą widoczne na stronie naszemiasto.pl od 19 października, od. godz. 12:00.

  § 5
  Postanowienia końcowe

  Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  Uczestnictwo w plebiscycie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania. Regulamin jest do wglądu w redakcji Dziennika Zachodniego i w portalu naszemiasto.pl
  Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie jego uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz /albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS niedostarczone do systemu informatycznego Organizatora, wiadomości o treści innej, niż określona w niniejszym regulaminie oraz za wszelkie opóźnienia w przekazywaniu wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.
  Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
  Dodaj ogłoszenie